Uw privacy is belangrijk voor ons. Via deze verklaring willen we u graag informeren over de gegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze pagina aandachtig door, want ze bevat belangrijke informatie over uw rechten als aangeslotene en over de manier waarop uw  gegevens worden verwerkt.

 

FBZ F2PC levert alle redelijke inspanningen om de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te respecteren, meer bepaald:

 • De EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (vanaf hier “AVG”) en
 • De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (vanaf hier “kaderwet”).

 

 1. FBZ F2PC als verantwoordelijke van de verwerking

FBZ F2PC is de inrichter van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel van de scheikundige nijverheid en functioneert als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de aangesloten.

 

 1. Welke gegevens verzamelen en verwerken we, en op basis van welke rechtsgrond ?

Technische gegevens:

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën. Dit gaat onder meer over uw browser en besturingssysteem, de externe website/app die u heeft doorverwezen, de door u gebruikte functionaliteiten en de datum en tijd van uw sessie. Lees hierover meer in onze cookie policy. Dit doen wij op grond van het eigen gerechtvaardigd belang.

 

Persoonsgegevens:

Indien u werkt of heeft gewerkt in de sector voor een werkgever die binnen het toepassingsgebied van de sectorale CAO m.b.t. het aanvullend pensioen valt, verwerken wij de volgende gegevens: voornaam, naam, adres, historiek van adressen, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, pensioendatum, overlijdensdatum, rijksregisternummer, identificatie- en bankrekeningnummers, aard van de dekking (pensioen, overlijden), individuele rekeningen, opgebouwde reserves, uitkeringen, aansluitingsperiode, aangeduide begunstigden, gezinssamenstelling (burgerlijke staat, naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, geboortedatum van de echtgeno(o)t(e) of partner, naam van de kinderen, geboortedatum van de kinderen, historiek van de burgerlijke staat, geslacht van de echtgeno(o)t(e) of partner, geslacht van de kinderen), loopbaangegevens (werkgever, datum aanwerving, DMfA-aangiftes, historiek van DMfA-aangiftes, salaris, historiek van salaris, boni, historiek van boni, datum van uitdiensttreding), bewijsstukken (kopie van de identiteitskaart, attest van rekeninghouder, verklaring wettelijke samenwoonst, bewijs geblokkeerde rekening, kopie attest erfopvolging, levensbewijs, bewijs van actief gebleven). Wij verkrijgen uw gegevens via de instellingen van sociale zekerheid.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

 

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt om :

 

 • De verplichtingen uit de CAO m.b.t. het sectoraal aanvullend pensioenstelsel na te komen (bv. pensioen of overlijdensprestaties uitkeren);
 • Te voldoen aan statistische (en rapporterings-) doeleinden (bv. 2 jaarlijkse WAP-enquête van de FSMA);
 • Aangiftes te doen aan verschillende overheidsinstellingen (bv. Sigedis);
 • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren.

 

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

FBZ F2PC bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of zolang als vereist krachtens een contract of toepasselijke wetgeving.

 

 • Technische gegevens

De technische gegevens worden verzameld door Google Analytics en worden bijgehouden volgens hun standaardinstellingen. Voor cookies betekent dit een maximum bewaartermijn van 2 jaar. De details kan je in onze cookie policy nalezen.

 

 • Persoonsgegevens

 

F2PC bewaart de persoonsgegevens van aangeslotenen, slapende aangeslotenen, renteniers, gezinsleden, contactpersonen bij overlijden, bewindvoerders, aangeduide begunstigden, effectieve begunstigden of andere categorieën zoals omschreven in de CAO m.b.t. het aanvullend sectoraal pensioen, gedurende (al naar gelang het geval):

 • Een rechthebbende (de aangeslotene en/of diens begunstigde(n) bij vóóroverlijden): tot 5 jaar na uitbetaling of na het juridisch openvallen van de aanvullende pensioenrechten.
 • Een uittreder uit het sectorstelsel die ervoor opteerde om zijn reserves over te dragen: tot 5 jaar na effectieve uitvoering van de globale transfert.
 • Een aangeslotene met latente rechten: tot 5 jaar nadat de juridische grond tot vereffening werd bereikt welke conform de bepalingen geen recht geeft tot uitbetaling van het aanvullend pensioen aan de aangeslotene zelf of diens begunstigde(n) bij vóóroverlijden.

 

 1. Uw rechten

U heeft steeds het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, beperken en over te dragen in elektronisch formaat of te verwijderen voor zover dit wettelijk mogelijk is.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, en op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Daarnaast heeft u ook steeds het recht om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in voorkomend geval een klacht in te dienen als u zich in uw rechten geschonden acht.

 1. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

 

 • Dienstverleners

FBZ F2PC maakt gebruik van externe dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot (een gedeelte van) uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen, selecteren we deze dienstverleners met zorg en sluiten we – waar nodig – een “verwerkersovereenkomst” met hen af. Uiteraard wordt enkel toegang verleend tot persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is.

 

Hieronder sommen we enkele belangrijke dienstverleners op waarmee we samenwerken:

 

 • PensionArchitects verwerkt gegevens uit de KSZ;
 • AG Insurance die optreedt als verzekeraar;
 • Externe consultants voor specifieke expertise (bv. advocatenkantoor, verzekeringsconsultant, actuaris).
 • Bevoegde autoriteiten/instanties

 

Bovendien is het mogelijk dat FBZ F2PC bepaalde zaken moet rapporteren aan de overheid.

 

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen

FBZ F2PC behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. FBZ F2PC treft de nodige maatregelen om  persoonsgegevens – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik of verwerking te beschermen.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

 1. Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

FBZ F2PC zal uw gegevens nooit doorgeven aan landen buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 1. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

FBZ F2PC behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen.

 

 1. Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent deze Privacyverklaring, gelieve ons te contacteren:

 

 • Via e-mail: info@fbzchemie.be
 • Via Post: Boulevard Auguste Reyerslaan, 80 2de verdiep, 1030 Brussel
 • Via Telefoon: +32 2 238 97 33

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop FBZ F2PC uw gegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u  een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.