Het aanvullend pensioen chemie

Op deze website vindt u informatie over het aanvullend pensioen chemie (2de pijler). Dat is de naam die we gebruiken voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid en voor het sectorpensioen voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid.

La pension complémentaire chimie

Sur le présent site web vous trouverez de l’information au sujet de la pension complémentaire chimie(2ième pilier). C’est le nom que nous utilisons pour le régime sectoriel pour les employés de l’industrie chimique et pour le plan sectoriel pour les ouvriers de l’industrie chimique.

Gevolgen van de corona-pandemie voor het aanvullend pensioen

Voor werknemers die zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 bevinden, zal de pensioenopbouw tijdens die periode op forfaitaire basis verder gezet worden. De modaliteiten worden vastgelegd in een sectorale cao.

Impact de la pandémie de corona sur la pension complémentaire

Pour les travailleurs en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour des raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, la constitution de pension se poursuivra sur une base forfaitaire pendant cette période. Les modalités seront fixées dans une convention collective sectorielle.