Wat vindt u op deze website over het aanvullend pensioen chemie ?

De ondernemingen van de chemiesector die geen eigen groepsverzekering of pensioenfonds hebben, sluiten hun werknemers aan bij het aanvullend pensioen chemie dat als groepsverzekering op sectoraal niveau georganiseerd wordt bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance .

Op deze website willen wij toelichten hoe dit aanvullend pensioen chemie eruit ziet, en welke rechten er voor u opgebouwd worden. U vindt een antwoord op een aantal veel gestelde vragen en leest wat u moet doen om uw aanvullend pensioen op te vragen.

 

Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen

Het aanvullend pensioen chemie werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort. Zodra u werkzaam bent in de sector, maakt u er aanspraak op. U zal het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het behaalde financiële rendement, ontvangen wanneer u het wettelijk pensioen opneemt. Het kapitaal komt bovenop uw wettelijk pensioen. Als u overlijdt vóór uw wettelijk pensioen, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan uw nabestaanden toe.

Het aanvullend pensioen chemie is nagenoeg identiek voor de arbeiders en de bedienden.

Het aanvullend pensioen chemie is een aanvulling op het wettelijk pensioen. Het vervangt het wettelijk rust- en/of overlevingspensioen niet. Het komt er bovenop.

Iedereen die dat wil, kan op het gratis nummer 1765 informatie krijgen over zijn wettelijke pensioenrechten en –verplichtingen :

Wil u weten hoe veel uw toekomstig wettelijk pensioen zal bedragen, ga dan naar mypension.be

Op deze website vindt U in de vorm van vragen en antwoorden informatie over het aanvullend pensioen dat u via uw werk in de chemiesector opbouwt.

Wie beheert het aanvullend pensioen chemie ?

Het aanvullend pensioen chemie wordt uitgevoerd in een groepsverzekering bij de verzekeringsmaatschappij AG Insurance.

Tot 30 september 2020 beheerde de dienst aanvullend pensioen van de FPD het aanvullend pensioen chemie. Op 1/10/2020 werden alle deze rechten en verplichtingen van de FPD overgedragen aan AG Insurance. U moet zich dus vanaf dan uitsluitend tot de verzekeringsmaatschappij AG Insurance wenden met betrekking tot de rechten op het  aanvullend pensioen chemie, ook voor het gedeelte dat vroeger door de FPD beheerd werd.

Welke werknemers kunnen er genieten van het aanvullend pensioen chemie ?

Alle arbeiders en bedienden die in de chemiesector werken, worden aangesloten aan het aanvullend pensioen chemie, tenzij er in hun onderneming een ondernemingspensioenstelsel bestaat dat minstens even goed is.

Er wordt geen aanvullend pensioen gevormd voor

  • werknemers met een vakantie- of studentencontract ;
  • werknemers met een arbeidsovereenkomst die gesloten werd in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinpassings- en omscholingsprogramma;
  • werknemers die met een contract van uitzendarbeid in de chemiesector werken*;
  • werknemers die al een wettelijk pensioen ontvangen en tijdens hun pensioen blijven werken.

 

Voor de jaren die u in de chemiesector werkte voor 2011, werd er geen sectoraal aanvullend pensioen opgebouwd.

Voorafgaand aan 2018 kreeg men pas recht op een sectoraal aanvullend pensioen wanneer men eenmaal vier trimesters ononderbroken werkzaam was in de sector.

De periode die u gewerkt heeft, mag bij verschillende werkgevers die aan het aanvullend pensioen chemie deelnemen, gepresteerd zijn. De aard van uw arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds, …) speelt geen rol.

U ontvangt pensioenrechten zodra u één dag werkt in een onderneming die onder het sectorale aanvullend pensioen chemie valt.

Sommige ondernemingen organiseren een aanvullend pensioen binnen de eigen onderneming in een groepsverzekering of een pensioenfonds. Hun werknemers worden niet aangesloten aan het sectorale aanvullend pensioen chemie. In dat geval levert het ondernemingsstelsel pensioenrechten die minstens even goed zijn als het aanvullend pensioen chemie. Welke rechten een werknemer die aan dergelijk stelsel aangesloten is,  zal ontvangen, wordt in het pensioenreglement van het ondernemingsstelsel beschreven.

Moet een werknemer iets doen om aangesloten te worden aan het aanvullend pensioen chemie?

De verzekeringsmaatschappij wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuwe werknemer begint te werken in een onderneming die deelneemt aan het aanvullend pensioen chemie. Die nieuwe werknemer wordt automatisch aangesloten.

Wie betaalt de bijdragen voor het aanvullend pensioen chemie ?

Uw werkgever betaalt alle bijdragen. De werknemer moet zelf niets bijdragen.

De lasten (onder meer de sociale zekerheidsbijdragen) op de bijdragen voor het aanvullend pensioen chemie worden eveneens door de werkgever betaald.

Hoe groot is de pensioenbijdrage voor het aanvullend pensioen chemie die de werkgever voor u betaalt?

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2016 voor iedere aangeslotene die tijdens een bepaald kwartaal tewerkgesteld is en een loon ontvangt, een bijdrage van 0,85 % van het loon waarop de socialezekerheidsbijdrage betaald wordt (wij noemen dit ‘het aan de RSZ onderworpen loon’), met een minimum van 57,41 EUR voor dat kwartaal.

Tussen  1 januari 2011 en 31 december 2015 bedroeg de bijdrage slechts 0,2297 % in plaats van 0,85%.

Voor arbeiders wordt het aan de RSZ onderworpen loon vermenigvuldigd met 108 %.

In het loonpercentage en in het bedrag van 57,41 EUR zijn alle beheerskosten voor het sectorale pensioenstelsel inbegrepen.

De RSZ zal aan de werkgever ook nog een RSZ-bijdrage bovenop die minimumbijdrage aanrekenen. Daardoor komt het bedrag dat geïnd wordt, op minstens 62,50 EUR per kwartaal, Voor wie gedurende 4 trimesters van het jaar werkt en een loon krijgt, bedraagt de werkgeverskost voor de pensioenbijdrage daardoor minstens 4 x 62,50 = 250 EUR op jaarbasis.

Hoe worden die pensioenbijdragen door de werkgever betaald?

Het zijn de sociale partners van de chemie sectoren die het pensioenstelsel inrichten. Ze hebben daarvoor 2 fondsen voor bestaanszekerheid opgericht, één voor de arbeiders en één voor de bedienden. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (de RSZ) int de pensioenbijdrage samen met de andere sociale bijdragen bij de werkgever, voor rekening van die fondsen voor bestaanszekerheid. De geïnde bijdragen worden vervolgens doorgestort aan AG Insurance die de aanvullende individuele pensioenrekeningen beheert.

Hoeveel aanvullend pensioen zal u later krijgen ?

Het aanvullend pensioen chemie werkt als een individuele pensioenspaarrekening waarop de bijdragen worden gestort, en waarop een interest toegekend wordt.

Uw aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan de som van alle voor u bestemde bijdragen, verhoogd met een rendement. Het rendement bedraagt momenteel minstens 1,75% per jaar. Dat is het bij wet gegarandeerd rendement. Dit rendement kan hoger worden dankzij de winstdeelneming van de verzekeraar. Deze winstverdeling wordt elk jaar meegedeeld.

Een voorbeeld :

Pensioenbijdrage voor trimester x :                                                       57,41 euro

Beheerskosten (5 % van 57,41 euro) :                                                   2,87 euro

Netto bedrag na beheerskosten dat op uw pensioenrekening komt :            54,54 euro

 

Die 54,54 euro beginnen financieel rendement op te leveren vanaf de 7de maand na het trimester waarop de pensioentoelagen betrekking hebben.

Wat is het financieel rendement van het aanvullend pensioen chemie?

Het netto bedrag van de pensioenbijdrage komt op uw individuele pensioenrekening. De verzekeringsmaatschappij geeft daar ieder jaar een financieel rendement bovenop. Dat bestaat uit twee stukken: een gewaarborgd rendement en een winstdeelname.

Jaar Bijdragepercentage op het loon Door de verzekeraar gewaarborgd rendement Door de verzekeraar toegekende netto winstdeelname Verzekeringstechniek

 

Wettelijk gewaarborgd rendement voor een actieve werknemer
2020 0,85 % 0,5 % Opeenvolgende koopsommen 1,75 %
2019 0,85 % 0,5 % 0 % Opeenvolgende koopsommen 1,75 %
2018 0,85 % 0,5 % 0 % Opeenvolgende koopsommen 1,75 %
2017 0,85 % 0,5 % 0 % Opeenvolgende koopsommen 1,75 %
2016 0,85 % 1,1 % 0 % Opeenvolgende koopsommen 1,75 %
2015 0,2297 % 2,25 % 0 % Opeenvolgende koopsommen 3,25 %
2014 0,2297 % 2,25 % 0,595 % Opeenvolgende koopsommen 3,25 %
2013 0,2297 % 3,25 % 0,915 % Gelijkblijvende jaarpremies 3,25 %
2012 0,2297 % 3,25 % 0,35 % Gelijkblijvende jaarpremies 3,25 %
2011 0,2297 % 3,25 % 0,75 % Gelijkblijvende jaarpremies 3,25 %

 

Bij gelijkblijvende jaarpremies geldt het door de verzekeraar gewaarborgde rendement voor zowel de premie die al betaald werd in het verleden, als voor de premies die nog in de toekomst zullen betaald worden, en dit tot de normale pensioenleeftijd. Bij opeenvolgende koopsommen is het rendement door de verzekeraar enkel tot de normale pensioenleeftijd gewaarborgd op de al betaalde premies, maar niet op de premies die nadien zullen betaald worden.

Een werknemer die bijvoorbeeld al sinds 2011 ononderbroken aangesloten is, geniet nog altijd op een stukje van zijn pensioenbijdrage een door de verzekeraar AG Insurance gewaarborgd rendement van 3,25%. Op alle bijdrageaanpassingen vanaf 2014 wordt echter het gewaarborgde rendement van dat moment toegepast.

De wet betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) verplicht de inrichter van het aanvullend pensioen (in dit geval dus het Fonds voor Bestaanszekerheid) om voor een minimum rendement te zorgen (het zogenaamde WAP-rendement). U vindt het rendementspercentage in de laatste kolom van bovenstaande tabel. Wanneer echter de werknemer de sector verlaat vóór hij 5 jaar was aangesloten bij het aanvullend pensioen chemie (bijvoorbeeld. door ontslag of pensionering), dan is het wettelijk te waarborgen rendement niet van toepassing, maar wel aan de inflatie.

Voor de berekening van dit WAP-rendement wordt de ‘horizontale methode’ gebruikt. Die houdt in dat bij verandering van de rentevoet (zoals in 2016) de nieuwe rentevoet enkel wordt toegepast op de kapitalisatie van bijdragen na de aanpassing. De voorheen gestorte bijdragen worden verder gekapitaliseerd aan de rentevoet die van kracht was bij de toekenning van de bijdrage. Dit WAP-rendement moet niet jaar na jaar aangezuiverd  worden, maar pas wanneer de reserve op de pensioenrekening uitgekeerd moet worden.

Wanneer men de sector verlaat wordt de ‘verworven reserve’ vastgelegd. Daarbij wordt indien dit nodig is, het rendement dat de verzekeringsmaatschappij gaf, aangevuld tot het wettelijk minimumrendement.  Die verworven reserve kan niet meer dalen, tot aan de pensionering of tot op het moment waarop een aangeslotene zijn reserve zou overdragen naar een ander pensioenplan.

Wanneer de opgebouwde pensioenrechten niet het niveau bereiken die de wet oplegt, dan zal het Fonds voor Bestaanszekerheid het verschil bijpassen.

Hoe kan u zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen?

Jaarlijks wordt u een individuele pensioenfiche bezorgd waarin al de gegevens over uw persoonlijke pensioenopbouw binnen het aanvullend pensioen chemie vermeld staan. Deze fiche wordt u bezorgd door de verzekeringsmaatschappij

U vindt er onder meer terug hoeveel uw verworven reserve bedraagt, welk kapitaal er daarmee op de normale pensioenleeftijd overeenstemt, en hoeveel de begunstigden zouden ontvangen bij een vroegtijdig overlijden.

U kan de gegevens die op de pensioenfiche staan ook terugvinden op de website www.mypension.be en op de website van de verzekeraar AG Insurance.

 

 

 

Moet u iets doen als u verhuist ?

De verzekeringsmaatschappij wordt automatisch op de hoogte gebracht van elke adreswijziging in België. In dat geval hoeft u dus niets te doen.

Wanneer u echter naar het buitenland verhuist, kan de verzekeringsmaatschappij u niet langer terug vinden om u informatie over uw aanvullend pensioen chemie te geven. Wij raden u daarom aan om uw nieuw adres door te geven aan de verzekeringsmaatschappij AG Insurance U moet dat ook doen bij elke latere adreswijziging in het buitenland.

Ik ben nieuw in de sector, en wil de opgebouwde pensioenreserve van de groepsverzekering of het pensioenfonds bij mijn vroegere werkgever overdragen naar het aanvullend pensioen chemie ?

In principe kan dit. U moet zelf afwegen of het voor u interessant is. Wil u de pensioenreserve overdragen naar het sectorstelsel van de chemie, gebruik dan volgend document. Heeft u bijkomende vragencontacteer dan AG Insurance.

Kan ik zelf een pensioenbijdrage betalen bovenop mijn aanvullend pensioen chemie ?

Dat gaat niet binnen het stelsel van aanvullend pensioen chemie. U zal dus voor het afsluiten van een bijkomende individuele verzekering contact moeten nemen met een door u gekozen verzekeringsmaatschappij of pensioenspaarfonds.

*Voor de uitzendkrachten wordt er een pensioenpremie betaald door het uitzendkantoor. Deze verschilt van sector tot sector en is gelijk aan een % van het brutoloon dat overeenkomt met de bijdrage die gebruiker betaalt voor zijn vaste mensen X een bepaalde coëfficiënt. Voor meer informatie, kan u contact opnemen met uw vakbond.