Een nieuwe onderneming in de sector wordt automatisch aangesloten aan het sectoraal aanvullend pensioen chemie

Onder “nieuwe onderneming” verstaan we een onderneming die opgericht werd na de invoering van het sectorplan, dus na 1 januari 2010.

Een nieuwe onderneming die deel uitmaakt van het paritaire comité 116 voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid en/of het paritaire comité 207 voor de bedienden in de scheikundige nijverheid, wordt automatisch aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioen chemie vanaf de eerste aanwerving van een personeelslid.

Welke nieuwe ondernemingen kunnen uitzonderlijk uitgesloten worden van het sectoraal aanvullend pensioen chemie?

Er bestaat een speciale regeling voor nieuwe ondernemingen die na 1 januari 2010 worden opgericht als (gezamenlijke) dochtervennootschap of die ontstaan ten gevolge van herstructureringen, fusies, splitsingen of overnames, waarbij een zusterbedrijf of een onderdeel van de groep al een eigen ondernemingspensioenplan heeft waardoor het uitgesloten is van deelname aan het aanvullend pensioen chemie.

De onderneming kan dan kiezen om voor het geheel van haar bedienden en/of arbeiders ofwel :

  • Aangesloten te worden aan het sectoraal aanvullend pensioen chemie
  • Aangesloten te worden/blijven aan een eigen ondernemingsplan.

Om uitgesloten te worden van deelname aan het aanvullend pensioen chemie, moet een administratieve procedure gevolgd worden.

Binnen de 12 maanden na de oprichting of structuurwijziging moet de onderneming een “verklaring van de werkgever” en een “attest van de actuaris” per aangetekend schrijven of per email bezorgen aan de sector. U kan de modellen van deze documenten hier vinden. De documenten moeten apart ingevuld en ingediend worden voor arbeiders en bedienden.

Om uitgesloten te kunnen worden van deelname aan het aanvullend pensioen chemie, moet er een eigen ondernemingsplan bestaan dat als gelijkwaardig erkend wordt. De gelijkwaardigheid wordt getoetst en geattesteerd door de actuaris van de verzekeraar of het pensioenfonds van de onderneming :

  • Per onderneming
  • Op het niveau van het pensioenreglement
  • Voor een voltijds tewerkgestelde aangeslotene

Meer details over de methodologie en hypothesen worden vermeld in een technische nota ‘Hoe de gelijkwaardigheid van een ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioen chemie toetsen?’. Deze nota vindt u hier.

Concreet vult u dus het document “verklaring van de werkgever” in, en contacteert u uw groepsverzekeraar of pensioenfonds, en vraagt dat de aangewezen actuaris het document “attest van de actuaris” invult. Daarmee attesteert hij de gelijkwaardigheid van het pensioenplan van uw onderneming met het sectoraal aanvullend pensioen chemie.

U stuurt deze documenten samen per aangetekend schrijven naar :

  • Voor de arbeiders : het Fonds voor Bestaanszekerheid tweede pijler voor de arbeiders van de scheikundesector, Auguste Reyerslaan 80, 2e verdieping te 1030 Brussel
  • Voor de bedienden : het Fonds voor Bestaanszekerheid tweede pijler voor de bedienden van de scheikundesector, Auguste Reyerslaan 80, 2e verdieping te 1030 Brussel

Of per email naar: info@fbzchemie.be.