Wat gebeurt er met uw pensioengeld als u overlijdt ?

Het tot op het ogenblik van het overlijden opgespaarde pensioengeld (de bijdragen en het toegekende rendement) wordt uitbetaald aan de begunstigde(n). Het pensioenreglement voorziet in een volgorde van begunstigden :

 • De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zo ver die niet gerechtelijk van tafel en bed of feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de bevolkingsregisters blijkt dat zij een verschillende woonplaats hebben;
 • Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene;
 • Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene, of bij plaatsvervulling, hun nakomelingen;
 • Bij ontstentenis de door de aangeslotene per aangetekend schrijven aangeduide perso(o)n(en), waarbij de laatst verstuurde aangetekende brief rechtsgeldig is;
 • Bij ontstentenis de ouders van de aangeslotenen. Bij overlijden van één van hen komt het kapitaal toe aan de langstlevende;
 • Bij ontstentenis de broers en zusters van de aangeslotene, bij plaatsvervulling hun kinderen;
 • Bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen van de aangeslotene, met uitsluiting van de staat;
 • Bij ontstentenis het financieringsfonds

Indien er meerdere begunstigden zijn, wordt het voorziene kapitaal in gelijke delen onder hen verdeeld,

In geval de aangeslotene en de begunstigde overlijden zonder dat de volgorde van overlijden kan bepaald worden, wordt het kapitaal overlijden uitgekeerd aan de plaatsvervanger(s) van de begunstigde(n).

Hoe kan u zelf een persoon aanduiden als begunstigde?

Als u niet gehuwd bent, niet wettelijk samenwoont en geen kinderen hebt, kan u de persoon aanduiden die bij uw overlijden de begunstigde wordt van het geld op uw aanvullend pensioen chemierekening. Dit kan u doen op de website “MyGlobalBenefits” van AG Insurance, of door een speciaal daarvoor bestemd formulier aangetekend naar de verzekeringsmaatschappij AG Employee Benefits, Emile Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel te sturen.

De aangeduide persoon blijft begunstigde van uw aanvullende pensioenrekening  bij overlijden zolang u geen andere persoon als begunstigde aanduidt,

Moest nadien uw persoonlijke situatie veranderen, bijvoorbeeld als u huwt of gaat samenwonen, of een kind krijgt, dan zal u op dat ogenblik misschien een nieuwe begunstigde moeten aanduiden.

 

Moet een overlijden worden aangegeven?

De verzekeringsmaatschappij AG Insurance wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer een aangeslotene die in België woont, overlijdt. De verzekeringsmaatschappij stuurt dan de nodige documenten om het kapitaal uit te betalen.

Als de aangeslotene niet in België woont, dan komt de verzekeringsmaatschappij dit niet automatisch te weten. De begunstigde moet dan het overlijden zelf aangeven. Dit kan via de website myglobalbenefits. Waarna de nodige bewijsstukken naar de verzekeringsmaatschappij terug gestuurd moeten worden.

Moeten er belastingen betaald worden op het overlijdenskapitaal ?

In de huidige stand van de wetgeving moet de verzekeringsmaatschappij bij de uitbetaling van het overlijdenskapitaal ongeveer een vierde tot een vijfde inhouden.

Het gaat om volgende afhoudingen:

 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55 %;
 • Een solidariteitsbijdrage die afhankelijk is van de grootte van het pensioenkapitaal, en varieert tussen 0 % tot 2 %.
 • Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het percentage hangt af van het belastingpercentage dat zal toegepast worden. De bedrijfsvoorheffing die de verzekeringsmaatschappij afhoudt, ligt iets hoger dan de belasting, om rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien in de belastingaangifte verrekend wordt;
 • De belasting bedraagt 16,5 %;
 • Het tarief bedraagt 10% als het overlijdenskapitaal wordt uitgekeerd bij een overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en de overledene tot die leeftijd effectief actief gebleven is.

Moeten er nog erfenisrechten betaald worden op het overlijdenskapitaal ?

Het kapitaal dat uitgekeerd wordt is in principe onderworpen aan successierechten, tenzij het betaald wordt aan de echtgeno(o)t(e) of aan kinderen die jonger dan 21 jaar zijn.

Is er nog recht op mijn opgespaarde overlijdenskapitaal indien ik het sectorpensioen heb verlaten op moment van overlijden, en overlijd voor de uitbetaling van het pensioenkapitaal?

Hebt u uw pensioengeld na uw vertrek uit de sector bij de verzekeraar AG Insurance gelaten, en u zou nadien nog voor uw pensioen komen te overlijden, dan zal het opgespaarde pensioengeld aan uw begunstigde(n) betaald worden.