Wanneer kunt u uw aanvullend pensioen chemie opvragen ?

De uitbetaling van het aanvullend pensioen chemie is gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen. Wanneer u met pensioen gaat, wordt uw aanvullend pensioen automatisch uitbetaald.
Het is niet mogelijk om uw aanvullend pensioen op te nemen vóór uw wettelijk pensioen ingaat.
Het is ook niet mogelijk om de opname van uw aanvullend pensioen uit te stellen tot een datum nadat u al met pensioen bent gegaan.

Als u met pensioen gaat, wordt de verzekeringsmaatschappij daarvan op de hoogte gebracht. U zal dan een brief of email krijgen met uitleg en met een verwijzing naar de website myglobalbenefits.

Kan u het pensioenkapitaal gebruiken als onderpand voor een lening ?

Neen. Voorschotten op het voorziene kapitaal kunnen niet, en het kapitaal kan ook niet in onderpand gegeven worden voor een lening.

Kan er ook voor een maandelijks pensioen (= een rente) gekozen worden ?

Ja, het is mogelijk om het pensioenkapitaal om te zetten in een pensioen dat maandelijks betaald wordt, tenzij het gaat om heel kleine bedragen.

Worden er nog belastingen afgehouden ?

In de huidige stand van de wetgeving moet de verzekeringsmaatschappij AG Insurance bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal ongeveer een vierde tot een vijfde inhouden.

Waaruit bestaan de inhoudingen op uw aanvullend  pensioenkapitaal chemie ?

 • Een RIZIV-bijdrage van 3,55 %;
 • Een solidariteitsbijdrage die afhankelijk is van de grootte van het pensioenkapitaal, en varieert tussen 0 % tot 2 %;
 • Van de overblijvende som wordt een fiscale bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het percentage hangt af van het belastingpercentage dat zal toegepast worden. De bedrijfsvoorheffing die de verzekeringsmaatschappij afhoudt, ligt iets hoger dan de belasting, om rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien in de belastingaangifte verrekend wordt;
 • De belasting bedraagt
  • 10% indien u met pensioen gaat na een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren);
  • 10% indien u de laatste 3 jaren voor uw pensioen effectief actief bent gebleven. Een aantal situaties worden gelijkgesteld met effectief actief gebleven zijn, bijvoorbeeld als u werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag genoot en aangepast beschikbaar was volgens de werkloosheidsreglementering.
  • Anders 16,5 %.
 • Niettegenstaande de verzekeringsmaatschappij al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, moet u het bedrag nog aangeven in uw belastingaangifte. Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt de verzekeraar u een fiscale fiche 281.11, die dient om de belastingaangifte in te vullen.
 • De winstverdeling wordt niet belast in de personenbelasting.
 • Indien u kiest om een jaarlijkse, levenslange rente op te nemen, bent u (bovenop de hiervoor vermelde inhoudingen) nog een bescheiden belasting verschuldigd. U moet de rente aangeven, maar zal daartoe van AG Insurance een fiscale fiche ontvangen. De belasting bedraagt jaarlijks 15 % van 3 % van het netto aanvullend

 

Een voorbeeld van de belasting op uw pensioenkapitaal

Illustreren we dit aan de hand van een voorbeeld :

Veronderstel even dat het bruto kapitaal dat bij vervroegd pensioen op 63 jaar uitgekeerd wordt 3.000 euro bruto zou bedragen. Die 3.000 euro bestaan uit 2.800 euro verzekerd kapitaal en 200 euro winstdeelname. Nadat alle belastingen en inhoudingen afgehouden werden, krijgt u dan netto € 2391,65.

 

Verzekerd kapitaal Kapitaal dat komt van de winstdeelname van de verzekeringsmaatschappij Beide samen
Brutobedrag 2.800,00 euro 200,00 euro 3.000,00 euro
RIZIV-bijdrage

(3,55 %)

99,40 euro 7,10 euro 106,50 euro
Solidariteitsbijdrage

(0 tot 2 % naargelang de grootte van het kapitaal)

Belastbaar gedeelte 2.700,60 euro 2.700,60 euro
Voorheffing die direct door de verzekeringsmaatschappij afgehouden wordt (op 63 jaar : 16,66 %) 448,30 euro
Saldo  na de inhoudingen 2.252,30 euro 192,90 euro
Netto op uw bankrekening 2.445,20 euro

 

Het jaar volgend op het jaar waarin u uw kapitaal ontvangen hebt, stuurt AG Insurance u daartoe een fiscale fiche 281.11, die dient om de belastingaangifte in te vullen.

U moet 2.700,60 euro aangeven. De belasting voor de staat bedraagt 16,5 % van 2.700,60 = 445,60 euro. Stel even dat u in een gemeente woont die 7 % gemeentebelasting heft. De aanvullende gemeentebelasting bedraagt dan 7% van 445,60 = 26,74 euro. In totaal moet u 445,60 + 26,74 = 472,33 euro belasting betalen, maar bij de uitbetaling hield AG Insurance al een voorheffing van 448,30 euro in. U zal wanneer u uw belastingaanslag ontvangt nog 24,03 euro moeten bijbetalen.

Wat gebeurt er als de begunstigde in het buitenland woont ?

Indien de fiscale woonplaats in het buitenland gelegen is, is de verzekeringsmaatschappij tegenover de Belgische belasting instanties verplicht de bedrijfsvoorheffing in te houden bij de vereffening van het pensioenkapitaal, tenzij er tegelijk aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan :

 1. U bent woonachtig in een land dat met België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, en waarin wordt bepaald dat het land waar u woont belastingen mag heffen op het pensioenkapitaal, en
 2. U bezit op de datum van de werkelijke betaling of toekenning van de inkomsten daadwerkelijk de hoedanigheid van fiscaal inwoner van het betrokken land in de zin van het verdrag.

Het bewijs van fiscale woonplaats moet in de meeste gevallen worden geleverd door middel van een speciaal daartoe bestemd attest dat van de betrokken belastingadministratie moet uitgaan.